Press "Enter" to skip to content

Budget 2021 vedtaget – det blev børnenes budget

0

Fredericia Byråd vedtager enstemmigt budget for 2021.
Der investeres kraftigt i vores Børn, Unge, folkeskole og fritid.

Vi skal skabe de bedste muligheder for, at vores børn og unge kommer ind i ungdomslivet som robuste individer med mod på livet.

Med dette års budget står et enigt byråd bag strategisk vigtige investeringer på børn og ungeområdet, der skal være med til at fortsat at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune med stærke tilbud til vores børn, unge og familier.

Flere ansatte i folkeskolen – 25 millioner mere om året
Forligspartierne er enige om at prioritere en massiv investering i den fredericianske folkeskole.
Over de næste 4 år investeres 100 mio. kr. som samlet løft af kvaliteten i skolerne med 25 mio. kr. årligt. Løftet vil betyde, at der på vores folkeskoler fra 2021 vil blive ansat en lang række ekstra voksne. Både lærere og pædagoger. Den faglige trivsel hos vores elever skal styrkes for alle årgange. Glæden ved skoledagen skal øges for vores børn, så trivslen styrkes, og fravær mindskes.

Midlerne prioriteres konkret til:
• Flere to-voksenordninger på alle matrikler
• Ansættelse af flere lærere og pædagoger samt styrket samarbejde mellem faggrupperne
• Kompetence løft, så vi når målsætningen om linjefagslærere i vores fag. Særligt prioriteres

mulighed for dækning af udgifter til vikarer, når det faste personale er på uddannelse
• Kompetence løft til vores lærere så de løftes i forhold til mere digital undervisning
• Fredericia Kommunes andel af finanslovsmidler til folkeskolen prioriteres særligt til styrkelse af den faglige trivsel i udskolingen
• Særlig indsats så projekter mindskes og faglig udvikling styrkes. I denne forbindelse får
koncernområdet til opgave at komme med konkrete løsninger, der vil styrke dette
• Kirstinebjerg-distriktet udvikles som særlig musicalprofilskole. Indsatsen udvikles i samarbejde
med Musicalakademiet og den kreative skole og skal betyde musicallinjer i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Indsatsen indgår i Fredericia Kommunes fortsatte samlede satsning på børnekultur og musicals.
Forligspartierne udmønter den konkrete fordeling mellem indsatserne i fællesskab.

Lærings camps
Læse og matematik camps har været afprøvet i alle skoledistrikter med stor succes. Forligspartierne
er så tilfredse med resultaterne, at investeringen fra 2020 gøres permanent.

Økonomimodeller på skoleområdet
Som del af Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny økonomimodel for
specialundervisningen i Fredericia Kommune. Modellen skal være klar fra skoleåret 2021/2022. Modellen ventes præsenteret for økonomiudvalget primo 2021, hvorefter den sendes i høring.
I forbindelse med udarbejdelse af den nye økonomimodel drøftes inklusionsgrad og kriterier i
kommunen.
Herudover er forligspartierne enige om at iværksætte en gennemgang af økonomimodellen
for almenområdet. En ny model skal skabe transparens omkring udgifterne og budget på folkeskolens område samt skabe rum for en vægtning mellem behov for lokal og central styring af udgifter og investeringer på området. Modellen skal bl.a. tage højde for reservation af midler, så det fremover kan sikres, at der gennemføres kompetenceudvikling, investeres i den nødvendige IT samt sikring af midler til løbende bygningsdrift og vedligehold. Økonomimodellen vil forventeligt være klar til implementering fra budgetåret 2022.

Forligspartierne er opmærksomme på de særlige udfordringer, Kirstinebjerg-distriktet har økonomisk. Udfordringerne skal løses, og de afsatte midler til folkeskolen sættes i spil i denne forbindelse. Der nedsættes en særlig taskforce, som i 4. kvartal skal bistå ledelsen med udarbejdelse af retvisende budgetter for 2021.

Get2sport
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2020 midler til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport. Arbejdet er nu godt i gang, og der afsættes yderligere 200.000 kr. til den fortsatte indsats i 2021 og 2022. Samarbejdet skal medvirke til, at flere børn og unge fra udsatte boligområder bliver en del af foreningsidrætten i Fredericia.

Anlægsbudget  på børn og ungeområdet
Udendørs læringsfaciliteter og legepladser
Der afsættes midler til etablering af flere udendørs læringsmiljøer. Midlerne tænkes sammen med Fredericia Kommunes legepladspulje, så der skabes flest mulige synergier i anlæg til skolerne.
Der er allerede i 2020 efterspørgsel efter tiltag, der kan styrke udendørsfaciliteter herunder læringsmiljøer, mindre generelle anlægsforbedringer og legepladser.
Hertil afsættes 2 mio. kr. i 2020.

Skolesvinget
I 2021-2022 gøres Afdeling Skolesvinget i Bredstrup/Pjedsted færdig. Herefter vil skolen fremstå fuldt to-sporet og med moderne læringsfaciliteter. Der er afsat 18 mio. kr. i 2021 samt 10 mio. kr. i 2022 til at færdiggøre projektet.

5-årigt anlægs program for skolerne i Fredericia
Forligspartierne har forskellige opfattelser af behovet for at bygge en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet. Til gengæld er forligspartierne enige om, at den største anlægsinvestering i dette års budget skal tilfalde bygningsmassen, læringsmiljøet og indeklimaet for Fredericia Kommunes skolebørn. Forligspartierne ser med stor tilfredshed på, at der i dette års budget er blevet skabt mulighed for at prioritere et 5 årigt anlægsbudget til folkeskolen. Dette betyder, at der i alt afsættes 340 mio. kr. i perioden 2021 – 2025. Beløbet er historisk højt, og der påhviler forligspartierne et helt særligt ansvar i at sikre en nøje prioritering af midlernes anvendelse.
Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes et transparent prioriteringsværktøj over de kommende års anlægsinvesteringer. Arbejdet forankres under Økonomiudvalget og vil bygge på den udarbejdede ejendomsanalyse, som giver et fuldt og helt overblik over ejede og lejede bygninger, driftsudgifter forbundet med alle ejendomme samt ejendommens udnyttelsesgrad.
Herudover inkluderes materiale fra de gennemførte brugerprocesser i skoledistrikterne samt de tidligere vurderinger af renoveringsbehov, indeklimaforbedringer mv.
I arbejdet skal der indgå en fuld og hel vurdering af fordele, ulemper samt udgifter ved etablering af en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet, således at det bliver muligt at foretage en endelig politisk prioritering heraf målt op mod renoveringsmuligheder på nuværende matrikler.
Det er i dette arbejde vigtigt at tage højde for trafikale forhold, betydningen for den samlede
distriktsstruktur samt udviklingen i børnetal i kommunen.
Forligspartierne anerkender, at såvel matrikler i Kirstinebjerg-distriktet, Højmosen, Frederiksodde
og flere andre står med berettigede forventninger til snarlig prioritering af renovering. På baggrund af prioriteringsværktøjet sætter forligspartierne sig sammen og udmønter de afsatte anlægsmidler for perioden.

Ejendomsvedligehold på skolerne
Forligspartierne er optaget af, at skolernes matrikler løbende fremstår i god stand. Det daglige vedligehold styrkes ved, at der oprettes et team af medarbejdere ansat i fleksjob, som kan hjælpe med små-reparationer og bistå vores tekniske servicepersonale med deres mange opgaver.

Sikre skoleveje
Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af planlagte tiltag for at skabe sikre skoleveje.
Midlerne prioriteres til forbedringer af afsætningsforhold ved Fjordbakkeskolen i Taulov, Treldevej,
Kaltoftevej, Skansevej, Nørre Alle, Havepladsvej, Skjoldborgsvej og afdeling Krogsager. Ved alle tiltag styrkes trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Fortsat højt rengøringsniveau på skoler og i dagtilbud
Coronatiden har betydet et løft af rengøringen på både dagtilbud og skoleområdet. Det øgede rengøringsniveau har med stor sandsynlighed været medvirkende årsag til et markant lavere sygefravær på dagtilbud og skoleområdet sammenlignet med tidligere år. Der har været gode erfaringer med ansættelse af ekstra hænder til rengøringsopgaverne, hvilket har haft en positiv indvirkning på beskæftigelsen i Fredericia. Der afsættes 10,7 mio. kr. i 2021 til at bibeholde et fortsat højt rengøringsniveau på kommunens børne og ungeområde i den resterende del af 2020 samt i hele 2021. Heraf afsættes 3,5 mio. kr. til ekstra pædagogisk personale. Der afsættes allerede i 2020 3,8 mio. kr. til at fastholde det høje rengøringsniveau resten af året. Rengøringsopgaven skal tilrettelægges, så der skabes jobs til ledige fredericianere. Samtidig skal den ekstra rengøring medvirke til, at det pædagogiske personale fortsat får frigjort mest muligt tid i den nære kontakt med børnene.

Vores yngste børn – Minimumsnormeringer på institutionsniveau fra 2021
Der har gennem en årrække været investeret massivt i et løft af 0-5 års området i Fredericia.
Fredericia Kommunes normeringer ligger på et flot niveau, og forældretilfredsheden er høj.
Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i vores mindste børn og fremrykke
finansiering, så der allerede fra 2021 indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau.
Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022. I 2021 finansieres en andel af midlerne af de ekstra midler til rengøring, som tildeles den pædagogiske indsats i dagtilbud. De gode erfaringer med styrket teamsamarbejde i dagtilbuddene fortsættes.

Udskiftning af legetøj i dagtilbud
De øgede restriktioner i forhold til hygiejne grundet COVID-19 har betydet et stort slid på legetøj i vores daginstitutioner. Ligeledes oplever nogle institutioner, at legetøj må pakkes væk, da det ikke tåler hyppig afvask og rengøring. Det har været et stort ønske fra dagtilbuddene i Fredericia, at der indkøbes legetøj, som kan tåle hyppig rengøring. Der afsættes 5.000 kr. til hver gruppe i daginstitutionerne til formålet svarende til 560.000 kr. i alt i 2020.

Flexinstitutioner
Fredericia Kommune har gennem flere år arbejdet ud fra en model, hvor vores daginstitutioner,
der har børn fra 0 – 5 år har fleksible rammer og kan skabe sammenhænge i den tidlige barndom i overgangen fra vuggestue til børnehave. I forhold til betaling for pladser i en flexinstitution, sker den opkrævningen automatisk på baggrund af CPR-registeret, hvor taksten ændres fra måneden efter, at barnet fylder 3 år. Dette sker uafhængigt af, om barnet befinder sig på stue med de mindste børn eller de ældste børn i flexinstitutionerne. Dette giver pædagogerne den fleksibilitet, at de kan tage udgangspunkt i barnet og dets behov, uagtet økonomi.
Hvis et barn rykkes ind i en store-gruppe forud for dets fyldte 3 år, følger ressourcen (altså den højere takst) barnet med ind på den stue, hvor det befinder sig.

Ny daginstitution og legestue i Madsby Parken
I budget 2020 blev der truffet beslutning om etablering af en ny daginstitution i Fredericia.
Den nye daginstitution skal medvirke til at sikre tilstrækkelig kapacitet grundet stigende børnetal
og som løsning på de nye regler for fordeling af børn fra udsatte boligområder i kommunens daginstitutioner. Der er afsat i alt 34,6 mio. kr. til projektering og etablering af den nye institution.
Forligspartierne er enige om, at den nye daginstitution etableres på kommunalt areal på Lumbyesvej.
Institutionen etableres således i nærhed til Madsby legepark, de mange fine faciliteter i Madsbyparken, børnenes kommende skole samt idrætsinstitutionen Ta’ Fat. De omkringliggende arealer og faciliteter ventes sat væsentligt i spil i profilen for den nye institution.
Institutionen projekteres i 2021, hvortil der afsættes 1 mio. kr. af det afsatte beløb. Institutionen
etableres med en kapacitet på 160 børn og som flexinstitution.
Efter dialog og input fra dagtilbudsbestyrelsen i Ullerupbæk har det været et ønske at fremtidssikre
en løsning, så de mindre daginstitutioner i området, der har svært ved at få fyldt pladser op med børn, tænkes ind i en samlet løsning. Forligspartierne er således enige om, at der i forbindelse med etablering af den nye institution skal ske en samlet prioritering af kapacitet i distriktet. Denne prioritering skal ske i tæt samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen.
I forbindelse med projektering af den nye institution skabes der faciliteter til områdets dagplejere
i den samlede løsning.

Dagplejerne
Fredericia Kommune har en stolt tradition for et dygtigt 0 – 5 års område. Vi har stærke daginstitutioner
og en stor gruppe dygtige dagplejere, som skaber en tryg start på børnelivet ved at tilbyde pasning i mindre grupper og i hjemlige rammer. Arbejdsmiljøet for dagplejerne er vigtigt for byrådet. Dagplejerne er i foråret 2020 blevet styrket med opgradering af Ipad og modernisering af udstyr til arbejdet med børnene. Forligspartierne er enige om, at der er behov for en fortsat styrkelse og investering i området. Der afsættes allerede i 2020 1,6 mio. kr. i 2020 til indkøb af nye høje stole, elcykler, el-barnevogne, hævesænkeborde og fornyelse af legetøj, som kan tåle hyppig vask grundet hygiejnerestriktioner pga. COVID-19.
Herudover sikres i 2021 – 2022 moderne faciliteter til dagplejerne i Ullerupbæk distriktet.
Dette sker i forbindelse med etablering af ny daginstitution i distriktet.
Der afsættes 400.000 kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. til 2021 som særlig pulje til dagplejernes store opgaver i forbindelse med den ekstra rengøring grundet COVID-19.

Fritidsområdet
Foråret og sommeren med Corona har vendt op og ned på verden, som vi tidligere har kendt den. I Fredericia har håndteringen af Corona været kendetegnet ved et enormt stærkt sammenhold omkring at skabe gode løsninger for byens borgere. Der er skabt samarbejde på kryds og tværs mellem kommunale, private og frivillige aktører. Denne tilgang har ikke mindst kendetegnet de mange initiativer, der over sommeren er sat i værk for at skabe aktiviteter og fællesskaber for kommunens børn og unge. Kommunens medarbejdere greb muligheden, da vi i forsommeren fik en stor bevilling fra staten til at lave sommeraktiviteter.
I sidste års budget var fritidsområdet et fælles omdrejningspunkt for det samlede byråd. Det er det stadig. Arbejdet med en ny fritidspolitik i Fredericia Kommune har været påvirket af Coronaen,
men genoptages så snart det igen bliver muligt at samles på tværs.
I den mellemliggende periode er forligspartierne enige om, at de tidligere afsatte midler til fritidsområdet prioriteres til fortsættelse af aktiviteter for børn og unge. Der prioriteres 1,35
mio. kr. hertil i 2021. Midlerne skal understøtte konkrete aktiviteter, miljøer for byens unge, fællesskabsfremmende og kriminalitetsforebyggende tiltag med afsæt i de gode erfaringer fra Sommer i Fredericia. Tiltagene skal iværksættes med bredt samarbejde og ikke mindst kobles til de mange aktiviteter under Byforum. Pengene og aktiviteterne skal følge de unges interesser. Og der skal være plads til alle. Det er det, de unge og vores medarbejdere efterspørger.
Vores medarbejdere skal derudover have den fornødne frihed til at sætte deres viden, kompetencer,
tid og ressourcer i spil – lige der, hvor de ved, det gør en forskel. Vi skal understøtte de mange dygtige eksterne aktører, der byder sig til og skaber gode, sunde fællesskaber for vores børn og unge.

Ungebyrådet
Der afsættes endvidere 100.000 kr. til ønsker fra Ungebyrådet, der kan understøtte unges brug af byens rum, kommunens strande og ikke mindst fortsætte de fine tiltag fra Sommer i Fredericia, som har skabt et væld af aktiviteter for byens børn og unge. Midlerne afsættes i 2020 og anvendes til indkøb af skraldespande til strandene omkring Fredericia, så det bliver lettere at komme af med affald og grilludstyr, investering i grej og vandsport samt til indkøb af grilludstyr til Ungdommens Hus.

De Orange Haller
Afløseren for De Orange Haller placeres i forbindelse med Ungdommens Hus. Projektering iværksættes straks, og de ny faciliteter opføres i 2021. Opgaven forankres i Økonomiudvalget. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet, heraf 1 mio. kr. til projektering. Det er afgørende, at den løsning, der findes, matcher såvel behov bredt i kommunen og de unges konkrete ønsker til faciliteter. Der reserveres derfor en anlægssum på 2 mio. kr., som kan bringes i spil, såfremt den endelige projektering viser behov for konkrete investeringer udover den afsatte ramme.

Styrket sagsbehandling på familieområdet
Samtidig er forligspartierne enige om at styrke familieområdet med ekstra ressourcer fra 2021. Sagstallet pr. sagsbehandler skal nedbringes både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø
og borgenes oplevelse i forløbene. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til styrkelse af området.
I 2021 arbejdes med etablering af en fælles organisatorisk enhed, der kan forestå koordinering
med andre afdelinger i kommunen fx i forhold til børn og familier med handicap.
Fredericia Kommune er kendt for gennem mange år at være gået foran, når det handler om tidlig indsats for udsatte børn og familier. Kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne på området er høj, og det er en afgørende prioritet for Byrådet i Fredericia, at det fortsætter på denne måde. Udsatte børn og familier har ofte mange indgange til kommunen. I en tid, hvor der ventes nationale reformer på området, er det afgørende, at vi som kommune fortsat styrker indsatsen, sikrer tilstrækkelige ressourcer til en god og kvalitetsfuld sagsbehandling og ikke mindst, at vi fortsat arbejder på at forbedre vores tilgange, så borgerne oplever kommunen som en værdifuld samarbejdspartner og med fælles indgang i komplekse forløb.
Familieområdet blev senest i 2016 vurderet af KL’s konsulentvirksomhed KLK. Der er er blevet
arbejdet med implementering af konklusionerne i rapporten i tæt samspil med ledere og medarbejdere på området. Forligspartierne er enige om, at en god indsats i de kommende år skal sikre de rette betingelser såvel menneskeligt som fagligt. Vi skal paratgøre os til næste generation af barnets reform og ny lovgivning, samtidig med at vi bibeholder vores styrker omkring tidlig indsats, forebyggelse og høj kvalitet i sagsbehandlingen.
Forligspartierne er enige om, at Fredericia Kommune skal ansøge om at blive en del af et udviklings-
og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force for udsatte børn og familier. Taskforcen skal medvirke til styrkelse af sagsbehandlingen på området gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Det er afgørende for forligspartierne, at medarbejdere, tillidsvalgte, ledelse og familier inddrages i arbejdet. Deltagelse i Taskforcens forløb er vederlagsfrit for Fredericia Kommune og et udviklingsforløb vil forløbe over 18 måneder. Fredericia Kommune ansøger om deltagelse med opstart i 2021.
Et forløb via taskforcen skal suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgernes møde med familieafdelingen med afsæt i de gode erfaringer fra analysen af jobcenteret.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin